Privacy Policy

Vanuitjou hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vanuitjou houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vanuitjou zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Vanuitjou verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vanuitjou de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • BSN nummer (t.b.v. declaratie bij zorgverzekeraar);
 • Gegevens over gezondheid;
 • Gegevens over werk- en gezinssituatie;
 • Gegevens over behandeldoelstelling

Uw persoonsgegevens worden door Vanuitjou opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Vanuitjou verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vanuitjou dezelfde persoonsgegevens van u vragen als hierboven (verwerking persoonsgegevens cliënten).

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Vanuitjou verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vanuitjou de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vanuitjou opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

Vanuitjou gebruikt ten behoeve van de administratie het software systeem Easy Flow. De leverancier van dit pakket voldoet aan de vereiste privacy eisen en er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Easy Flow. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vanuitjou bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Vanuitjou heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alleen de behandelend Haptotherapeut kan uw gegevens inzien. Zij is gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Vanuitjou
Brink 30

7411 BT Deventer

Telefoon: 06-54356091

E-mail: roos@vanuitjou.nl
www.vanuitjou.nl

BTW identificatienummer: NL1028.61.080.B01

Algemene Voorwaarden

Persoonlijke gegevens
Achternaam:
Voornamen: Roepnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer: Mobiel telefoonnummer:
E-mail:
Geboortedatum:
Verzekeraar en polisnummer:

BEHANDELOVEREENKOMST
1. De doelstellingen maken we samen en blijven ook altijd bespreekbaar.
2. Haptonomische begeleiding betekent dat aanraken en ervaringsoefeningen onderdeel zijn van de sessies. Het doel van deze werkwijze is dat je direct aan den lijve ervaart. Bij het aanraken kan de haptotherapeut vragen om in ondergoed te komen liggen. Dit is niet verplicht maar geeft mogelijkheid om direct op je huid te voelen.
3. Informatie welke is gegeven of verkregen via (huis)arts, behandelend specialist of therapeut gaat altijd in overleg en na schriftelijke goedkeuring door jou.
4. Je bent op de hoogte van de betalingsvoorwaarden, deze zijn bijgevoegd aan de behandelovereenkomst.
5. Bij vragen of in geval van een klacht, bespreken wij dit met elkaar. Mocht je er in gesprek met mij niet uitkomen dan verwijs ik je naar de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging. Zij hebben desgewenst ook een klachtenprocedure. Hiervoor kun je terecht op https://haptotherapeuten-vvh.nl/voor-patienten
6. De regels die gelden binnen de reguliere hulpverlening rond privacy en vertrouwelijkheid, zijn ook in mijn praktijk van toepassing, conform AVG. Ik verwijs je naar de privacy policy, te vinden op mijn website: www.vanuitjou.nl

Naam coach/GZ-haptotherapeut: Roos Bits-Derksen
VVH-registratienummer: 670 AGB code: 90-044232
Ik verklaar deze overeenkomst te hebben gelezen en ben akkoord met de inhoud.
Naam cliënt:
Handtekening:

Datum: Plaats:

 

BETALINGSVOORWAARDEN VAN DEZE BEHANDELINGSOVEREENKOMST
Artikel 1
Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.
Artikel 2
De cliënt gaat akkoord met het tarief van € 85,- per consult van drie kwartier tot maximaal een uur.
Artikel 3
Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
Artikel 4
Een afspraak dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.
Artikel 5
Na 14 dagen is de coach/ therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen.
Artikel 6
Als binnen 5 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet is voldaan, dan volgt een aanmaning. Hieraan zijn € 5,- kosten verbonden. Daarna wordt de inning in handen van onze deurwaarder gegeven. De kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt.
Artikel 7
Voor het treffen van maatregelen in overeenstemming met de artikelen 3, 5 en 6, geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.
Overmacht aan de kant van de cliënt kan met de therapeut besproken worden.